Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει συμβουλευτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε μια επιχείρηση. Ο ρόλος του είναι να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα άτομα είναι απαραίτητη η συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

  • Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσλάβουν τεχνικό ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Επομένως, ο τεχνικός ασφαλείας αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.

  • Μπορεί να γίνει ο εργοδότης Τεχνικός Ασφαλείας;

Ο εργοδότης μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας σε εργαζόμενο στην επιχείρηση με το αντίστοιχο πτυχίο και τις ανάλογες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να συνάψει σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ. Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει συνδυασμό αυτών των δυνατοτήτων. Σε αυτή τη περίπτωση τα άτομα που θα εργαστούν ως Τεχνικοί ασφαλείας, οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Ο εργοδότης, πριν από την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, πρέπει να κάνει γνωστό στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας:

  • Τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα.
  • Τον χρόνο απασχόλησης του με τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.
  • Τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Την κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει η επιχείρηση για τη κάλυψη των υποχρεώσεων της.
  • Την κατάσταση με την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει συμπληρωματικά από ΕΞΥΠΠ στην περίπτωση που τα διατιθέμενα μέσα δεν επαρκούν.

 

H απασχόληση του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από την κατηγορία επικινδυνότητας οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία χωρίζονται σε τρεις (3):

Κατηγορία Α΄ – Υψηλή επικινδυνότητα

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών και γενικότερα χώροι εργασίας όπου υπάρχει έντονος ο κίνδυνος πρόκλησης εργατικού ατυχήματος και πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης.

 

Κατηγορία Β΄ – Μέση επικινδυνότητα

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, βιοτεχνίες, αλιευτικές δραστηριότητες κ.ά.

 

Κατηγορία Γ΄- Χαμηλή επικινδυνότητα

Στη τρίτη κατηγορία που θεωρείται και αυτή με τη χαμηλότερη επικινδυνότητα ανήκουν υπηρεσίες, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Εδώ ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι περισσότερο συμβουλευτικός και προτείνει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

 


Εάν μια επιχείρηση έχει εργασίες που άπτονται σε πάνω από μια κατηγορίες, η επιχείρηση αυτή κατατάσσεται στη πιο δυσμενή κατηγορία με την υψηλότερη επικινδυνότητα ή σε αυτή που αντιστοιχεί στη κυριότερη απασχόληση της, αν αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό ποσοστό των εργασιών της. Καλό είναι σε αυτή τη περίπτωση να ζητηθεί η γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.


 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησής σας, συμβουλευτείτε το τεχνικό μας γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.