Η  Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία στην αδειοδότηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ.

Υπηρεσίες:

 

 • Άδειες Λειτουργίας – Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας

 

 • Άδειες Εγκατάστασης – Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού

 

 • Έρευνα & Έλεγχος Xωροθέτησης

 

 • Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP και της Υγειονομικής νομοθεσίας

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

 

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

 

 • Μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΔΥΑ)

 

 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 

 • Μελέτες Πυροπροστασίας

 

 • Επίβλεψη κατασκευής έργων

 

 • Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

 

 • Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

 

 • Άδειες Χρήσης Νερού Γεωτρήσεων

 

 • Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

 

 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

 • Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων