Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει  εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη και αδειοδότηση των  επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθώς και του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας αδειοδοτήσει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε μορφής και με ιδιαιτερότητες σε πολλές περιπτώσεις, εγγυάται την τήρηση κάθε νομιμότητας σε όλα τα στάδια μέχρι την τελική γνωστοποίηση λειτουργίας. Επίσης, παρέχουμε στους πελάτες μας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζεται να διαθέτει κάθε επιχείρηση κατά τη λειτουργία της. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία μέχρι την τελική άδεια λειτουργίας για περιοχές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.

Υπηρεσίες:

 

 • Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

 

 • Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

 

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ)

 

 • Άδειες Ίδρυσης

 

 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

 

 • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

 • Επιλογή Εναλλακτικών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 

 • Επίβλεψη Κατασκευής (Project Management) και Παραλαβή (Commissioning) Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 

 • Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

  

Με τον Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α 07-12-2016) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017) αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συγκαταλλέγονται οι κάτωθι δραστηριότητες:

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στις παρακάτω κατηγορίες Ι έως V και οι Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως ορίζονται στην Κατηγορία VI.

 

 • Κατηγορία Ι – Επιχειρήσεις Παρασκευής ή & Συσκευασίας

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αποθήκες τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

 

 • Κατηγορία ΙΙ – Επιχειρήσεις Αποθήκευσης & Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν ή όχι αυτά μετά από εντολή τους ( διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο.

 

 • Κατηγορία ΙΙΙ- Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν και μικτά καταστήματα άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 

 • Κατηγορία ΙV- Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης & αναψυχής

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:

 1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
 2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος.
 3. Επιχειρήσεις Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος)

 

 • Κατηγορία V – Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από την Αρτοποιητική Νομοθεσία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται στην κατηγορία “Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου”.

 

 • Κατηγορία VΙ – Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στις επιχειρήσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως είναι τα κουρεία-κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λ.π.