Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει  εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην  περιβαλλοντική αδειοδότηση ιδιωτικών έργων όλων των ομάδων και κατηγοριών, ενώ επιπλέον δραστηριοποιείται στην αδειοδότηση αμιγώς περιβαλλοντικών έργων, που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών.

Υπηρεσίες:

  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Δραστηριοτήτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΤΕΠΕΜ – Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)

 

  • Καταγραφή και Αποτύπωση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Προστατευόμενων Περιοχών (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Environmental Monitoring)

 

  • Αδειοδότηση Συστημάτων Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (Μελέτες Υγρών Αποβλήτων)

 

  • Αδειοδότηση Φορέων – Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (συλλογή – μεταφορά – επεξεργασία – ανάκτηση/διάθεση, διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων)

 

  • Αδειοδότηση Έργων Υδατικών Πόρων

 

  • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Αποτίμηση Περιβαλλοντικού Προφίλ Δραστηριοτήτων

 

  • Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

 

  • Αδειοδότηση Λατομικών Χώρων