Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει  εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη και αδειοδότηση των εγκαταστάσεων :  πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργεία  επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων,  σταθμούς αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις ΙΚΤΕΟ, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων και εμπορευματικούς σταθμούς.

Υπηρεσίες:

 • Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων και Ενέργειας

 

 • Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Σταθμού Αυτοκινήτων – Parking, Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου Αυτοκινήτων (Σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες υπηρεσίες)

 

 • Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)

 

 • Έκδοση άδειας τοποθέτησης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

 

 • Επίβλεψη κατασκευής

 

 • Σχεδίαση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (layout)

 

 • Διαδικασία Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

 

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

 • Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας

 

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

 

 • Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων

 

 • Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων

 

 • Έκδοση Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

 • Έκδοση Εξουσιοδότησης Χορήγησης Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων

 

 • Διαδικασία έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

 

 • Διαδικασία χορήγησης έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πρατήρια και εγκαταστάσεις και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

 

 • Διαδικασία έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκαταστάσεων και χορήγησης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

 

 • Κυκλοφοριακή Μελέτη

 

 • Μελέτη ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων κόμβων και κυκλικών κόμβων

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – Εργοταξιακή Σήμανση

 

 • Μελέτες Σήμανσης – Σηματοδότησης Οδών

 


 

Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων:

 

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG – AutoGas) και φυσικού αερίου (CNG & L-CNG)
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης για οχήματα εταιρειών που διαθέτουν στόλους οχημάτων (βιομηχανικές, μεταφορικές κ.λπ.)
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων για οχήματα και μηχανήματα έργων σε εργοτάξια, λατομεία, μεταλλεία, ορυχεία
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων (Parking) υπαίθριοι και στεγασμένοι με υγρά και αέρια καύσιμα
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια Αυτοκινήτων
 • Συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (γενικό συνεργείο, μηχανικός, ηλεκτρολόγος, φανοποιός, βαφέας, συνεργείο τροχών, εξατμίσεων, μοτοσυκλετών, αερίων καυσίμων, μικροφθορών αμαξωμάτων) – Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων
 • Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)
 • Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σ.Ε.Α. (Auto market – Πλυντήρια – Λιπαντήρια – Χώροι Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)
 • Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
 • Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων
 • Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κυκλοφοριακές Συνδέσεις – Διαμορφώσεις