Αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου και χορήγησης Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας

  14.02.2022

 

Με την υπ’ αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/2021 Υ.Α. αλλάζει η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και της χορήγησης του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας. 

(►link: Υπ. Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13/2021)

Με την αρ. 69019 οικ. Φ.700.13/2021 Υ.Α., η διαδικασία εγκρίσεων Μελετών και Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας, θα πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης, δηλαδή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί σας, στους οποίους ανατίθεται από εσάς η χορήγηση του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

Για την έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας όσο και την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, η διαχείριση των αιτημάτων θα γίνεται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει αρμόδια για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, με τη διαφορά ότι όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Και αφού ελέγξει και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγησή του, θα εκδίδει την απόφαση της έγκρισης Μελέτης Πυρασφάλειας είτε του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, η οποία θα αναρτάται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Σε κάθε περίπτωση ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης – επιχείρησης, υποχρεούται να τηρεί στο έπακρο τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που έχουν εγκριθεί, όπως και στο παρελθόν. Επίσης, οφείλει να διατηρεί στο χώρο της εγκατάστασης όλα τα απαιτούμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά.

Κάποια από τα δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

  1. Εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και εγκεκριμένο σχέδιο
  2. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  3. Κόκκινο Βιβλίο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
  5. Λοιπές Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται

Τονίζεται ότι με τις νέες διατάξεις, η έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας θα εκδίδεται χωρίς τη διενέργεια προγενέστερης αυτοψίας για τα πρατήρια, παρόλα αυτά ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, θα πραγματοποιείται σε ακαθόριστη χρονική στιγμή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Αν κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας, θα επιβάλλονται κυρώσεις που εκτός από την υποβολή χρηματικού προστίμου από 200€ έως 5.000€ , μπορεί να επιφέρει και την ανάκληση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας.

Το γεγονός ότι πλέον όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της Μελέτης Πυροπροστασίας και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, θα τα καταθέτει ο μηχανικός ψηφιακά στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος θα εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων στις Πυροσβεστικές διατάξεις και την ύπαρξη πλήρους φακέλου στην εγκατάσταση, την οποία έχει υποχρέωση να τηρεί ο εκμεταλλευτής για κάθε έλεγχο, καθιστά πολύ σημαντικό και κρίσιμο τον ρόλο του μηχανικού.