ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  28.02.2022

 

Νέα παράταση ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις προθεσμίες οι οποίες εκπνέουν το επόμενο διάστημα και αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση.

Η παράταση αφορά τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, όσο και στις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017.

Ειδικότερα:
Για περιπτώσεις υπαγωγών σε προγενέστερους νόμους (ν. 4178/2013, 4014/2011) που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 ανεξαρτήτως ημερομηνίας πληρωμής παραβόλου, η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών είναι 31.12.2022.

Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η.12.2020, η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών είναι 31.12.2022.

Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η.1.2021 και εφεξής η ανάρτηση δικαιολογητικών πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ο μηχανικός θα οφείλει να προβεί αμελλητί στην ολοκλήρωση της ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής ανεξαρτήτως των ανωτέρω προθεσμιών.

Πως διενεργείται ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σχετικά με τους ελέγχους στα αυθαίρετα Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125378/1668/2022, καθορίστηκε πως και επί ποίων στοιχείων/δικαιολογητικών των δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων διενεργείται ο σχετικός έλεγχος.

Πιο συγκεκριμένα:

Αντικείμενο ελέγχου
1. Ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγών των αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεως που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017 διενεργείται:
α) επί των δικαιολογητικών και συναφών στοιχείων που συνοδεύουν την δήλωση υπαγωγής όπως μνημονεύονται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού και στα φύλλα καταγραφής, που τη συνοδεύουν και απαρτίζουν τον φάκελο που έχει εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των ως άνω νόμων και στις σχετικές εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.
β) με αυτοψία για την εξακρίβωση των περιγραφόμενων στην δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεως.

 1. Ο έλεγχος αφορά τις περαιωμένες δηλώσεις υπαγωγής ή αυτές που όφειλαν να έχουν περαιωθεί.
 2. Ειδικότερα, από τον αρμόδιο ελεγκτή δόμησης ελέγχεται ότι:
  α) η αυθαίρετη κατασκευή ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, έχει συντελεστεί προ της 28ης-7-2011.
  β) η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
  γ) οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις απαγόρευσης υπαγωγής του άρθρου 89 του ν. 4495/2017, ή των αντιστοίχων άρθρων των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013.
  δ) η επιλογή της κατηγορίας που έχουν υπαχθεί οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, έχει γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του ν. 4495/2017 ή στα αντίστοιχα άρθρα των ν. 4014/2011 και 4178/2013.
  ε) έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, ή των αντιστοίχων άρθρων των ν. 4014/2011 και 4178/2013. Ειδικότερα ελέγχονται σχετικά με:
  αα) την νομιμοποίηση του αιτούντος ως προς τις προϋποθέσεις υποβολής της υπαγωγής (π.χ. Ε9, απαιτούμενες συναινέσεις, κ.λπ.),
  ββ) την πληρότητα των λοιπών δικαιολογητικών του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 ή των αντιστοίχων άρθρων των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013, βάσει των οποίων θα γίνει ο έλεγχος της ορθότητας της περιγραφής των αυθαιρέτων κατασκευών,
  γγ) την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς τις υπερβάσεις της σε σχέση με την οικοδομική άδεια, ή ως προς τις παραβάσεις των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Ο έλεγχος της περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, γίνεται από τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της δήλωσης που υπάρχουν αναρτημένα στο πληροφοριακό σύστημα και από τυχόν πρόσθετα στοιχεία για το ακίνητο, που χορηγεί η ΥΔΟΜ στους ελεγκτές δόμησης,
  δδ) την απαίτηση ή μη υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή της,
  στ) ο υπολογισμός του προστίμου της δήλωσης έχει γίνει με ορθή χρήση των συντελεστών, Τιμής Ζώνης κ.λπ. στοιχείων. Ελέγχονται επίσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις για τις μειώσεις του προστίμου ειδικών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 103 του ν. 4495/2017 και των αντιστοίχων άρθρων των ν. 4178/ 2013 και 4014/2011), και τα παραστατικά εξόδων, λόγω εργασιών προσαρμογής κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του ν. 4495/2017, ή λόγω ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης κτιρίων (σχετική η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 κοινή υπουργική απόφαση τα άρθρα 4, 5 και 6). Στην περίπτωση συμψηφισμού προστίμων, ελέγχεται η υποβολή των σχετικών παραστατικών,
  ζ) για τις υπαγωγές του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 και των αντίστοιχων άρθρων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα η άδεια νομιμοποίησης ή έχει συντελεστεί η κατεδάφιση του αυθαιρέτου,
  η) για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 116 και 117 του ν. 4495/2017, έχουν όντως υπαχθεί στις ειδικές περιπτώσεις των εν λόγω άρθρων ως όφειλαν, και εφόσον έχουν υπαχθεί, ελέγχεται ότι έχουν υποβληθεί οι πρόσθετες κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις για την ολοκλήρωση της υπαγωγής. Αντίστοιχες προϋποθέσεις αφορούν στους ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013.

Συμπλήρωση ελλείψεων
Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της πληρότητας των στοιχείων του φακέλου διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ειδοποιείται ο συντάξας τη δήλωση υπαγωγής μηχανικός, ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο μηχανικός, ο οποίος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να προχωρήσει στις απαραίτητες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των στοιχείων του φακέλου με βάση τις παρατηρήσεις του σχετικού πορίσματος, ενημερώνοντας περί της συμπλήρωσης αυτών. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης μεταβολής προστίμου που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.