Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

  10.04.2024

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θέσπισε την υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, που αφορά οικόπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται:

  • μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
  •  μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις,
  • εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων των ως άνω περιπτώσεων,
  • σε πάρκα και άλση πόλεων.

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν του πεδίου εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου υποχρεούνται να συντάξουν και προσκομίσουν σε δύο αντίγραφα τα ακόλουθα:

1.Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι 10/05/2024.

2.Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας,στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 10/06/2024.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό Μητρώο.

Κατόπιν αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες-δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Υπόδειγμα του εντύπου ετήσιας δήλωσης εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας: υπόδειγμα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση και διακίνηση του φακέλου, με τα απαραίτητα έγγραφα του εν λόγω κανονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στο 2310 237 280